Szczegółowa klauzula informacyjna – monitoring wizyjny obowiązek informacyjny z art.13 RODO

Szczegółowa klauzula informacyjna – monitoring wizyjny obowiązek informacyjny z art.13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat, tel. 83 351 80 85, e-mail: zs.ulan@ulanmajorat.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl;
 3. Administrator przetwarza te dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie objętym monitoringiem oraz dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub czynów niepożądanych naruszających reguły życia społecznego;
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia – 6 ust.1 lit. e RODO;
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organom ścigania sprawiedliwości;
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres do 3 miesięcy od czasu zarejestrowania – dla danych rejestrowanych w pamięci masowej systemu monitoringu;
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych, b) do sprostowania swoich danych, c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych, d) do wniesienia sprzeciwu, e) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby;
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony.

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych