Szczegółowa klauzula – nauczanie zdalne

Szczegółowa klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego  nauczania i komunikacji elektronicznej

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat, tel. 83 35 180 85, e-mail: zs.ulan@ulanmajorat.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Tomasz Nowakowski, iod@rodokontak.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego lub uczniem niepełnoletnim.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu rodzica lub ucznia.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny – 6 ust.1 lit. c RODO
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- tzw. RODO.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.