Szczegółowa klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w związku z przekazaniem świadectw szkolnych drogą elektroniczną

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z przekazaniem świadectw szkolnych drogą elektroniczną

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat, tel: 83 3518085, e-mail: zs.ulan@ulanmajorat.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania świadectwa szkolnego drogą elektroniczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną.
 6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom oraz organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku o przekazanie świadectwa ukończenia szkoły drogą elektroniczną.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.